Logo firmowe
Do kszyka - Sokaris Sapio - licencja bezterminowa
Do koszyka
Wersja wielostanowiskowa:
Wspomaganie sprzedaży:
Rodzaj licencji:
Ilość:
Cena brutto: 
Sokaris Sapio - licencja bezterminowa
Cena brutto: 2.324,70

SAPIO - system ³¹czy najnowocześniejsze rozwi¹zania wspomagaj¹ce sprzeda¿ z ³atwości¹ obs³ugi. Oprócz standardowych funkcji sprzeda¿y i eksportu oferuje:
w³asny sklep internetowy, obs³ugê Allegro, kontrolê p³atności, analizy obrotów, analizê zysków.

Podstawowe funkcje

  • Sprzeda¿ - detaliczna, hurtowa, dostawa towarów w UE
  • Zamówienia - kontrola czêściowych realizacji, wiele adresów dostaw
  • E-commerce - firmowy sklep internetowy, hurtownia internetowa, obs³uga Allegro
  • Przedstawiciele - mobilny handlowiec, analizy sprzeda¿y/ zysków
  • E-banki - obs³uga wiêkszości polskich banków, automatyczna identyfikacja p³atności
  • Produkcja - receptury, historia produkcji
  • Analizy - ocena rentowności sprzeda¿y, analiza zysków, dowolnośæ kryteriów
  • Szablony wydruku - edycja szablonów, mo¿liwośæ tworzenia w³asnych wzorów

SOKARIS Copyright© 1996-2018 system e-xtra.pl . All rights reserved.
Webmaster