Logo firmowe
Do kszyka - Sokaris Bankonet - licencja bezterminowa
Do koszyka
Wspomaganie sprzedaży:
Ilość:
Cena brutto: 
Sokaris Bankonet - licencja bezterminowa
Cena brutto: 599,--

Sokaris Bankonet Zastosowanie:  Program Sokaris Bankonet pobiera i archiwizuje operacje na rachunkach bankowych u¿ytkownika. Cechy: - Czytelny interfejs u¿ytkownika, prosta i intuicyjna obs³uga. - Wspó³praca z 16 polskimi bankami internetowymi. Lista obs³ugiwanych banków jest sukcesywnie poszerzana. W planach obs³uga banków zagranicznych. - Obs³uga dowolnej liczby rachunków bankowych. - Wspó³praca z portalem potwierdzenie.pl – mo¿liwośæ natychmiastowego i bezpie-cznego udokumentowania realizacji przelewu. - Bogate opcje filtrowania i przeszukiwania. Mo¿liwośæ szybkiego odnalezienia konkretnego przelewu znaj¹c nazwê kontrahenta, datê, tytu³ p³atności lub kwotê. - Grupowanie przelewów. Ka¿dy przelew mo¿na przypisaæ do konkretnej, wcześniej zdefiniowanej grupy (np. „paliwo”, „apteka” lub „podatki”). - Przelewom mo¿na ustawiaæ zdefiniowane przez u¿ytkownika statusy np. „zre-alizowany”, „do wyjaśnienia”, „nadp³ata” itp. - Raporty obrotów na kontach wg dowolnych kryteriów selekcji. - Bezpieczeñstwo – dostêp do programu chroniony has³em, dane identyfikacyjne rachunku bankowego zabezpieczone bardzo silnym algorytmem szyfruj¹cym. - Tworzenie kopii zapasowej. - Automatyczna aktualizacja przez Internet. Unikalne cechy wyró¿niaj¹ce produkt: - Obs³uga wiêkszości polskich banków i sta³e poszerzanie ich listy.

SOKARIS Copyright© 1996-2018 system e-xtra.pl . All rights reserved.
Webmaster